دردها مثل هم نیست، درمانشان مثل هم نیست. درد داریم تا درد. بعضی دردها را می شود گفت، می شود از آنها با دیگران حرف زد، می شود گریه کرد. اما بعضی دردها... . درد داریم تا درد. بعضی دردها عمیق اند، دل را می سوزانند. بعضی دردها را به کسی نمی توان گفت، بعضی دردها سکوتند، نگاهند، اشک های پشت پلکند، بغض های فرو خورده اند. بعضی دردها دردند. بعضی دردها ماتمند، حیرتند، درماندگی اند. درد داریم تا درد.

   دردها مثل هم نیست، درمانشان مثل هم نیست. درد داریم تا درد. بعضی دردها مال من است، بعضی دردها مال توست، بعضی دردها مال توست اما برای من است، بعضی دردها برای دیگری است اما به دوش من است و این حال توست. نکند من هم دردی برای دل تو بوده باشم؟ نکند من هم دل تو را به درد آورده باشم؟ نکند دردی شده باشم که نتوانی به کسی بگویی؟ نکند... . درد داریم تا درد.

   در این دنیا که کس، کس را نمی بیند، تو آن کسی که همه کس را می بینی. کسی درد تو را به دوش نمی کشد، تو درد امتی را به دوش داری. درد تو کجا و درد ما کجا؟... . درد داریم تا درد.

درد داريم تا درد...