ابن ملجم به واسطه یک نگا عاشق دختری شد ، دختر را به ابن ملجم نداند و برای او شرط گذاشتند اگر حضرت علی را به شهادت برسانی دختر را به تو می دهیم و راه شهید نمودن را به او آموختند و ابن ملجمی که مسلمان و نماز شب خوان بود بر فرق امیر المومنین زد و ایشان را شهید کرد و دختر را به ابن ملجم ندادند و گفتند تو که به امام رحم نکردی به دختر ما هم رحم نمیکنی .

پاره ای توضیحات در نظرات می باشد

لطفا نظرات را مطالعه بفرمایید مخصوصا نظر خودم رو

هدف ابن ملجم از شهید کردن حضرت امیر