و مجنون ناشناس من

هیچگاه نفهمید

که لیلی نامی در همسایگی روزها و نیمه شب هایش

دیوانی از احساس،

تقدیمش کرد؛

اما شاید

روزی-در اوج جوانی ام-

خود را میان حروف شعرم

بیابد و

نامم را،

در رسانه عام!

"ترمه سلطانی هفشجانی"


ادامه مطلب

مجنون ناشناس